پشتیبانی دستگاه تصفیه آب

آیا می دانید که ...

/post-3

آب سالم و در دسترس برای سلامت عمومی مهم است، خواه برای آشامیدن، مصارف خانگی، تولید غذا یا اهداف تفریحی استفاده شود.


حقایق کلیدی در موضوع بهداشت آب

/key-facts-on-water-sanitation

بیش از 2 میلیارد نفر در کشورهای دارای تنش آبی زندگی می کنند که انتظار می  رود در برخی مناطق در نتیجه تغییرات آب و هوایی و رشد جمعیت تشدید شود.